கண்விதுப்பழிதல் - Wasteful look for wistful love

 


கண்தாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாநோய்
தாம்காட்ட யாம் கண்டது.
The eye pointed him to me; why then
They weep with malady and pine?        1171

தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்துணராப்
பைதல் உழப்பது எவன்.
Why should these dyed eyes grieve now sans
Regrets for their thoughtless glance?        1172

கதுமெனத் தாம்நோக்கித் தாமே கலுழும்
இதுநகத் தக்கது உடைத்து.
Eyes darted eager glance that day
It's funny that they weep today.        1173

பெயலாற்றா நீருலந்த உண்கண் உயலாற்றா
உய்வில்நோய் என்கண் நிறுத்து.
These eyes left me to endless grief
Crying adry without relief.        1174

படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றாக்
காமநோய் செய்தஎன் கண்.
My eyes causing lust more than sea
Suffer that torture sleeplessly.        1175

ஓஒ இனிதே எமக்கிந்நோய் செய்தகண்
தாஅம் இதற்பட் டது.
Lo! eyes that wrought this love-sickness
Are victims of the same themselves.        1176

உழந்துழந்து உள்நீர் அறுக விழைந்திழைந்து
வேண்டி யவர்க்கண்ட கண்.
Let tears dry up pining pining
In eyes that eyed him longing longing.        1177

பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்றவர்க்
காணாது அமைவில கண்.
Ther's he whose lips loved, not his heart
Yet my eyes pine seeing him not.        1178

வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
ஆரஞர் உற்றன கண்.
He comes; no sleep; he goes; no sleep
This is the fate of eyes that weep.        1179

மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால் எம்போல்
அறைபறை கண்ணா ரகத்து.
Like drum beats eyes declare my heart;
From people who could hide his secret?        1180