ஊடலுவகை - Sulking charm

 


இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர்அளிக்கு மாறு.
He is flawless; but I do pout.
So that his loving ways show out.        1321

ஊடலில் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்.
Fading first, love blooms and outlives
The petty pricks that pouting gives.        1322

புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னா ரகத்து.
Is there a heaven like sulk beneath
Of hearts that join like water and earth?        1323

புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.
In long pout after embrace sweet
A weapon is up to break my heart.        1324

தவறில ராயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலி னாங்கொன்று உடைத்து.
Though free form faults, one feels the charms
Of feigned release from lover's arms.        1325

உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.
Sweeter than meal is digestion
And sulk in love than union.        1326

ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலில் காணப் படும்.
The yielder wins in lover's pout
Reunited joy brings it out.        1327

ஊடிப் பெறுகுவங் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.
Shall not our pouting again give
The dew-browed joy of joint love?        1328

ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாம்இரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா.
Sulk on O belle of shining jewels!
Prolong O night! our delight swells!        1329

ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.
Bouderie is lovers' delight
Its delight grows when they unite        1330