குறிப்பறிதல் - Signs speak the heart

 


இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது ஒருநோக்கு
நோய்நோககொன் றந்நோய் மருந்து.
Her painted eyes, two glances dart
One hurts; the other heals my heart.        1091

கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது.
Her furtive lightning glance is more
Than enjoyment of sexual lore.        1092

நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர்.
She looked; looking bowed her head
And love-plant was with water fed.        1093

யான்நோக்குங் காலை நிலன்நோக்கும் நோக்காக்கால்
தான்நோக்கி மெல்ல நகும்.
I look; she droops to earth awhile
I turn; she looks with gentle smile.        1094

குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒருகண்
சிறக்கணித்தாள் போல நகும்.
No direct gaze; a side-long glance
She darts at me and smiles askance.        1095

உறாஅ தவர்போல் சொலினும் செறாஅர்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்.
Their words at first seem an offence
But quick we feel them friendly ones.        1096

செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும்
உறாஅர்போன்று உற்றார் குறிப்பு.
Harsh little words; offended looks,
Are feigned consenting love-lorn tricks.        1097

அசையியற்கு உண்டாண்டோர் ஏஎர்யான் நோக்கப்
பசையினள் பைய நகும்.
What a grace the slim maid has!
As I look she slightly smiles.        1098

ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல்
காதலார் கண்ணே யுள.
Between lovers we do discern
A stranger's look of unconcern.        1099

கண்ணொடு கண்ணிணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள்
என்ன பயனும் இல.
The words of mouth are of no use
When eye to eye agrees the gaze.        1100