நினைந்தவர் புலம்பல் - Sad memories

 


உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால்
கள்ளினும் காமம் இனிது.
Love is sweeter than wine; for vast
Is its delight at very thought.        1201

எனைத்தொன்று இனிதேகாண் காமம்தாம் வீழ்வார்
நினைப்ப வருவதொன்று இல்.
Pains are off at the lover's thought
In all aspects this love is sweet.        1202

நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல்
சினைப்பது போன்று கெடும்.
To sneeze I tried hence but could not
Me he tried to think but did not.        1203

யாமும் உளேம்கொல் அவர்நெஞ்சத்து எந்நெஞ்சத்து
ஓஒ உளரே அவர்.
Have I a place within his heart?
Ah from mine he will never depart.        1204

தம்நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொல்
எம்நெஞ்சத்து ஓவா வரல்.
Shame! My heart often he enters
Banning me entry into his.        1205

மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ அவரொடுயான்
உற்றநாள் உள்ள உளேன்.
Beyond the thought of life with him
What else of life can I presume?        1206

மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன்
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்.
What will happen if I forget
When his memory burns my heart?        1207

எனைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்றோ
காதலர் செய்யும் சிறப்பு.
I bring him to ceaseless memory
He chides not; and thus honours me.        1208

விளியும்என் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார்
அளியின்மை ஆற்ற நினைத்து.
Dear life ebbs away by thought
Of him who said we are one heart.        1209

விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப்
படாஅதி வாழி மதி.
Hail moon! Set not so that I find
Him who left me but not my mind.        1210