நிறையழிதல் - Reserve lost

 


காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு.
Passion's axe shall break the door
Of reserve bolted with my honour.        1251

காம மெனஒன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளும் தொழில்.
The thing called lust is a heartless power
It sways my mind at midnight hour.        1252

மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும்.
How to hide this lust which shows
Itself while I sneeze unawares!        1253

நிறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோஎன் காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்.
I was proud of my sex-reserve
Lo lust betrays what I preserve.        1254

செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய்
உற்றார் அறிவதொன்று அன்று.
Dignity seeks not a deserter
But Love-sick is its innovator.        1255

செற்றவர் பின்சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
எற்றென்னை உற்ற துயர்.
O Grief, my deserter you seek
Of your caprice what shall I speak!        1256

நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால்
பேணியார் பெட்ப செயின்.
When lover's love does what it desires
We forget all shame unawares.        1257

பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம்
பெண்மை உடைக்கும் படை.
The cheater of many wily arts
His tempting words break through women's hearts.        1258

புலப்ப லெனச் சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
கலத்த லுறுவது கண்டு.
In huff I went and felt at ease
Heat to heart in sweet embrace.        1259

நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல்.
To feign dislike is it not rare
For mates who melt like fat in fire?        1260