அலரறிவுறுத்தல் - Public clamour

 


அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப்
பலரறியார் பாக்கியத் தால்.
Rumour sustains my existence
Good luck! many know not its sense.        1141

மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
அலரெமக்கு ஈந்ததிவ் வூர்.
Rumour gives me the flower-like belle
People know not what rare angel.        1142

உறாஅதோ ஊரறிந்த கௌவை அதனைப்
பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து.
I profit by this public rumour
Having not, I feel, I have her.        1143

கவ்வையால் கவ்விது காமம் அதுஇன்றேல்
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து.
Rumour inflames the love I seek
Or else it becomes bleak and weak.        1144

களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம்
வெளிப்படுந் தோறும் இனிது.
Drink delights as liquor flows
Love delights as rumour grows.        1145

கண்டது மன்னும் ஒருநாள் அலர்மன்னும்
திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று.
One lasting day we met alone
Lasting rumours eclipse our moon.        1146

ஊரவர் கௌவை எருவாக அன்னைசொல்
நீராக நீளும்இந் நோய்.
Scandal manures; mother's refrain
Waters the growth of this love-pain.        1147

நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கௌவையால்
காமம் நுதுப்பேம் எனல்.
To quench the lust by rumour free
Is to quench fire by pouring ghee.        1148

அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு என்றார்
பலர்நாண நீத்தக் கடை.
Who said "fear not" flared up rumour
Why then should I blush this clamour?        1149

தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும்
கௌவை எடுக்கும்இவ் வூர்.
Town raising this cry, I desire
Consent is easy from my sire.        1150