நல்குரவு - Poverty

 


இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின்
இன்மையே இன்னா தது.
What gives more pain than scarcity?
No pain pinches like poverty.        1041

இன்மை எனஒரு பாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன்றி வரும்.
The sinner Want is enemy dire
Of joys of earth and heaven there.        1042

தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக
நல்குரவு என்னும் நசை.
The craving itch of poverty
Kills graceful words and ancestry.        1043

இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த
சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும்.
Want makes even good familymen
Utter words that are low and mean.        1044

நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்குரைத்
துன்பங்கள் சென்று படும்.
The pest of wanton poverty
Brings a train of misery.        1045

நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார்
சொற்பொருள் சோர்வு படும்.
The poor men's words are thrown away
Though from heart good things they say.        1046

அறஞ்சாரா நல்குரவு ஈன்றதா யானும்
பிறன்போல நோக்கப் படும்.
Even the mother looks as stranger
The poor devoid of character.        1047

இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்
கொன்றது போலும் நிரப்பு.
The killing Want of yesterday
Will it pester me even to-day?        1048

நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது.
One may sleep in the midst of fire
In want a wink of sleep is rare.        1049

துப்புரவு இல்லார் துவரத் துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று.
Renounce their lives the poor must
Or salt and gruel go to waste.        1050