தனிப்படர்மிகுதி - Pining alone

 


தாம்விழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி.
Stoneless fruit of love they have
Who are beloved by those they love.        1191

வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி.
The lover - and -beloved's self-givings
Are like rains to living beings.        1192

வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு.
The pride of living is for those
Whose love is returned by love so close.        1193

வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்.
Whose love is void of love in turn
Are luckless with all esteems they earn.        1194

நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.
What can our lover do us now
If he does not requite our love?        1195

ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது.
One sided pains; love in both souls
Poises well like shoulder poles.        1196

பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்.
This cupid aims at me alone;
Knows he not my pallor and pain?        1197

வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.
None is so firm as she who loves
Without kind words from whom she dotes.        1198

நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு
இசையும் இனிய செவிக்கு.
The lover accords not my desires
And yet his words sweeten my ears.        1199

உறாஅர்க்கு உறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு.
You tell your grief to listless he
Bless my heart! rather fill up sea!        1200