பிரிவாற்றாமை - Pangs of separation

 


செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின்
வல்வரவு வாழ்வார்க்கு உரை.
Tell me if you but do not leave,
Your quick return to those who live.        1151

இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு.
His sight itself was pleasing, near
Embrace pains now by partings fear.        1152

அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான்.
On whom shall I lay my trust hence
While parting lurks in knowing ones?        1153

அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்தசொல்
தேறியார்க்கு உண்டோ தவறு.
He parts whose love told me - fear not
Is my trust in him at default?        1154

ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு.
Stop his parting - my life to save
Meeting is rare if he would leave.        1155

பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ண ராயின் அரிதவர்
நல்குவர் என்னும் நசை.
His hardness says, "I leave you now"
Is there hope of his renewed love?        1156

துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
இறைஇறவா நின்ற வளை.
Will not my gliding bangles' cry
The parting of my lord betray?        1157

இன்னாது இனன்இல்ஊர் வாழ்தல் அதனினும்
இன்னாது இனியார்ப் பிரிவு.
Bitter is life in friendless place;
Worse is parting love's embrace!        1158

தொடின்கடின் அல்லது காமநோய் போல
விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ.
Can fire that burns by touch burn like
Parting of the hearts love-sick?        1159

அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
பின்இருந்து வாழ்வார் பலர்.
Many survive pangs of parting
Not I this sore so distressing.        1160