அவர்வயின் விதும்பல் - Mutual yearning

 
வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற
நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல்.
My eyes are dim lustre-bereft
Worn fingers count days since he left.        1261

இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின்என் தோள்மேல்
கலங்கழியும் காரிகை நீத்து.
Beauty pales and my bracelets slide;
Why not forget him now, bright maid?        1262

உரன்நசைஇ உள்ளம் துணையாகச் சென்றார்
வரல்நசைஇ இன்னும் உளேன்.
Will as guide he went to win
Yet I live-to see him again.        1263

கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக்
கோடுகொ டேறும்என் நெஞ்சு.
My heart in rapture heaves to see
His retun with love to embrace me.        1264

காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணாரக் கண்டபின்
நீங்கும்என் மென்றோள் பசப்பு.
Let me but gaze and gaze my spouse
sallow on my soft shoulders flies.        1265

வருகமன் கொண்கன் ஒருநாள் பருகுவன்
பைதல்நோய் எல்லாம் கெட.
Let my spouse return just a day
Joy-drink shall drive my pain away.        1266

புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன் கொல்லோ கலப்பேன்கொல்
கண்அன்ன கேளிர் வரின்.
If my eye-like lord returneth
Shall I sulk or clasp or do both?        1267

வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன் மனைகலந்து
மாலை அயர்கம் விருந்து.
May the king fight and win and give
And with my wife I will feast this eve!        1268

ஒருநாள் எழுநாள்போல் செல்லும்சேட் சென்றார்
வருநாள்வைத்து ஏங்கு பவர்க்கு.
One day seems as seven to those
Who yearn return of distant spouse.        1269

பெறின்என்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உறின்என்னாம்
உள்ளம் உடைந்துக்கக் கால்.
When her heart is broken, what is
The good of meeting and love-embrace?        1270