காதற் சிறப்புரைத்தல் - Love's excellence

 


பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலெயிறு ஊறிய நீர்.
Like milk and honey the dew is sweet
From her white teeth whose word is soft.        1121

உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு.
Love between me and this lady
Is like bond between soul and body.        1122

கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
திருநுதற்கு இல்லை இடம்.
Depart image in my pupil
Giving room to my fair-browed belle!        1123

வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கு மிடத்து.
Life with my jewel is existence
Death it is her severance.        1124

உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்.
Can I forget? I recall always
The charms of her bright battling eyes.        1125

கண்ணுன்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார்
நுண்ணியர்எங் காத லவர்.
So subtle is my lover's form
Ever in my eyes winking, no harm.        1126

கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து.
My lover in my eyes abides
I paint them not lest he hides.        1127

நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துஉண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து.
My lover abides in my heart
I fear hot food lest he feels hot.        1128

இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
எதிலர் என்னும்இவ் வூர்.
My eyes wink not lest he should hide
And him as cruel the townsmen chide.        1129

உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.
He abides happy in my heart
But people mistake he is apart.        1130