புணர்ச்சிவிதும்பல் - Longing for reunion

 


உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும்
கள்ளுக்கில் காமத்திற்கு உண்டு.
Rapture at thought and joy when seen
Belong to love and not to wine.        1281

தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும்
காமம் நிறைய வரின்.
When passion grows palmyra-tall
Sulking is wrong though millet-small.        1282

பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக்
காணாது அமையல கண்.
Though slighting me he acts his will
My restless eyes would see him still.        1283

ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி அதுமறந்து
கூடற்கண் சென்றதுஎன் நெஞ்சு.
Huff I would, maid, but I forget;
And leap to embrace him direct.        1284

எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல் கொண்கன்
பழிகாணேன் கண்ட விடத்து.
When close I see not lord's blemish
Like eyes that see not painter's brush.        1285

காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால்
காணேன் தவறல் லவை.
When he's with me I see not fault
And nought but fault when he is not.        1286

உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல்
பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து.
To leap in stream which carries off
When lord is close to feign a huff.        1287

இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக்
கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு.
Like wine to addicts that does disgrace
Your breast, O thief, is for my embrace!        1288

மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர்அதன்
செவ்வி தலைப்படு வார்.
Flower-soft is love; a few alone
Know its delicacy so fine.        1289

கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல்
என்னினும் தான்விதுப் புற்று.
She feigned dislike awhile but flew
Faster for embrace than I do.        1290