குறிப்பறிவுறுத்தல் - Feeling surmised

 


கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்க லுறுவதொன்று உண்டு.
You hide; but your painted eyes
Restraint off, report your surmise.        1271

கண்நிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது.
With seemly grace and stem-like arms
The simple she has ample charms.        1272

மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்நை
அணியில் திகழ்வதுஒன்று உண்டு.
Something shines through her jewelled charm
Like thread shining through wreathed gem.        1273

முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன்று உண்டு.
Like scent in bud secrets conceal
In the bosom of her half smile.        1274

செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து.
The close-bangled belle's hidden thought
Has a cure for my troubled heart.        1275

பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
அன்பின்மை சூழ்வது உடைத்து.
His over-kind close embrace sooths;
But makes me feel, loveless, he parts.        1276

தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை.
Quick, my bracelets read before
The mind of my lord of cool shore.        1277

நெருநற்றுச் சென்றார்எம் காதலர் யாமும்
எழுநாளேம் மேனி பசந்து.
My lover parted but yesterday;
With sallowness it is seventh day.        1278

தொடிநோக்கி மென்றோளும் நோக்கி அடிநோக்கி
அஃதாண்டு அவள்செய் தது.
She views her armlets, her tender arms
And then her feet; these are her norms.        1279

பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு.
To express love-pangs by eyes and pray
Is womanhood's womanly way.        1280