உழவு - Farming


சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை.
Farming though hard is foremost trade
Men ply at will but ploughmen lead.        1031

உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃதாற்றாது
எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து.
Tillers are linch-pin of mankind
Bearing the rest who cannot tend.        1032

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்
தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.
They live who live to plough and eat
The rest behind them bow and eat.        1033

பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பர்
அலகுடை நீழ லவர்.
Who have the shade of cornful crest
Under their umbra umbrellas rest.        1034

இரவார் இரப்பார்க்கொன்று ஈவர் கரவாது
கைசெய்தூண் மாலை யவர்.
Who till and eat, beg not; nought hide
But give to those who are in need.        1035

உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம்
விட்டேம்என் பார்க்கும் நிலை.
Should ploughmen sit folding their hands
Desire-free monks too suffer wants.        1036

தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்
வேண்டாது சாலப் படும்.
Moulds dried to quarter-dust ensure
Rich crops without handful manure.        1037

ஏரினும் நன்றால் எருஇடுதல் கட்டபின்
நீரினும் நன்றதன் காப்பு.
Better manure than plough; then weed;
Than irrigating, better guard.        1038

செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம்புலந்து
இல்லாளின் ஊடி விடும்.
If landsmen sit sans moving about
The field like wife will sulk and pout.        1039

இலமென்று அசைஇ இருப்பாரைக் காணின்
நிலமென்னும் நல்லாள் நகும்.
Fair good earth will laugh to see
Idlers pleading poverty.        1040