பொழுதுகண்டிரங்கல் - Eventide sigh

 


மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர்உண்ணும்
வேலைநீ வாழி பொழுது.
Bless you! you are not eventide
But killing dart to wedded bride!        1221

புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை எம்கேள்போல்
வன்கண்ண தோநின் துணை.
Hail sad eventide dim and grim
Has your mate like mine, cruel whim!        1222

பனிஅரும்பிப் பைதல்கொள் மாலைதுனி அரும்பித்
துன்பம் வளர வரும்.
Wet eve came pale and trembling then
Now it makes bold with growing pain.        1223

காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத்து
ஏதிலர் போல வரும்.
Lover away, comes eventide
Like slayer to field of homicide.        1224

காலைக்குச் செய்தநன்று என்கொல்? எவன்கொல்யான்
மாலைக்குச் செய்த பகை.
What good have I done to morning
And what evil to this evening?        1225

மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்தது இலேன்.
Evening pangs I have not known
When my lord nev'r left me alone.        1226

காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி
மாலை மலரும்இந் நோய்.
Budding at dawn burgeoning all day
This disease blooms in evening gay.        1227

அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதாகி ஆயன்
குழல்போலும் கொல்லும் படை.
A deadly arm, this shepherd's flute
Hails flaming eve and slays my heart.        1228

பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும் மதிமருண்டு
மாலை படர்தரும் போழ்து.
Deluding eve if it prolongs
The whole town will suffer love-pangs.        1229

பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மருள்மாலை
மாயும்என் மாயா உயிர்.
Thinking of him whose quest is wealth
My life outlives the twilight stealth.        1230