கனவுநிலை யுரைத்தல் - Dream visions

 


காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு
யாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து.
How shall I feast this dream-vision
That brings the beloved's love-mission?        1211

கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலந்தார்க்கு
உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்.
I beg these fish-like dark eyes sleep
To tell my lover how life I keep.        1212

நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலின் உண்டென் உயிர்.
In wakeful hours who sees me not
I meet in dreams and linger yet.        1213

கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
நல்காரை நாடித் தரற்கு.
In dreams I enjoy his love-bliss
Who in wakeful hours I miss.        1214

நனவினாற் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
கண்ட பொழுதெ இனிது.
Dream-sight of him delights at once
Awake- What of seeing him -hence.        1215

நனவென ஒன்றில்லை யாயின் கனவினால்
காதலர் நீங்கலர் மன்.
If wakeful hours cometo nought
My lov'r in dreams would nev'r depart        1216

நனவினால் நல்காக் கொடியார் கனவினால்
என்எம்மைப் பீழிப் பது.
Awake he throws my overtures
Adream, ah cruel! he tortures!        1217

துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து.
Asleep he embraces me fast;
Awake he enters quick my heart.        1218

நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால்
காதலர்க் காணா தவர்.
In dreams who don't discern lovers
Rue their missing in wakeful hours.        1219

நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால்
காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்.
The townsmen say he left me thus
In dreams failing to see him close.        1220