இரவச்சம் - Dread of beggary

 


கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்
இரவாமை கோடி யுறும்.
Not to beg is billions worth
E'en from eye-like friends who give with mirth.        1061

இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான்.
Let World-Maker loiter and rot
If "beg and live" be human fate.        1062

இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்டது இல்.
Nothing is hard like hard saying
"We end poverty by begging".        1063

இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக்
காலும் இரவொல்லாச் சால்பு.
All space is small before the great
Who beg not e'en in want acute.        1064

தெண்ணீர் அடுபுற்கை யாயினும் தாள்தந்தது
உண்ணலி னூங்கினியது இல்.
Though gruel thin, nothing is sweet
Like the food earned by labour's sweat.        1065

ஆவிற்கு நீரென்று இரப்பினும் நாவிற்கு
இரவின் இளிவந்தது இல்.
It may be water for the cow
Begging tongue is mean anyhow.        1066

இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின்
கரப்பார் இரவன்மின் என்று.
If beg they must I beg beggers
Not to beg from shrinking misers.        1067

இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும்
பார்தாக்கப் பக்கு விடும்.
The hapless bark of beggary splits
On the rock of refusing hits.        1068

இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ள
உள்ளதூஉம் இன்றிக் கெடும்.
The heart at thought of beggars melts;
It dies at repulsing insults.        1069

கரப்பவர்க்கு யாஙகொளிக்குங் கொல்லோ இரப்பவர்
சொல்லாடப் போஒம் உயிர்.
The word "No" kills the begger's life
Where can the niggard's life be safe?        1070