நாணுத் துறவுரைத்தல் - Decorum defied

 


காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏமம்
மடலல்லது இல்லை வலி.
Pangs of passion find no recourse
Except riding *'palmyra horse'.        1131

நோனா உடம்பும் உயிரும் மடலேறும்
நாணினை நீக்கி நிறுத்து.
Pining body and mind lose shame
And take to riding of the palm.        1132

நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன் இன்றுடையேன்
காமுற்றோர் ஏறும் மடல்.
Once I was modest and manly
My love has now Madal only.        1133

காமக் கடும்புனல் உய்க்குமே நாணொடு
நல்லாண்மை என்னும் புணை.
Rushing flood of love sweeps away
The raft of shame and firmness, aye!        1134

தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு
மாலை உழக்கும் துயர்.
Palm-ride and pangs of eventide
Are gifts of wreath-like bracelet maid.        1135

மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற
படல்ஒல்லா பேதைக்கென் கண்.
Madal I ride at midnight for
My eyes sleep not seeing this fair.        1136

கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப்
பெண்ணின் பெருந்தக்கது இல்.
Her sea-like lust seeks not Madal!
Serene is woman's self control.        1137

நிறையரியர் மன்அளியர் என்னாது காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்.
Lust betrays itself in haste
Though women are highly soft and chaste.        1138

அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேஎன் காமம்
மறுகின் மறுகும் மருண்டு.
My perplexed love roves public street
Believing that none knows its secret.        1139

யாங்கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார்
யாம்பட்ட தாம்படா வாறு.
Fools laugh at me before my eyes
For they feel not my pangs and sighs.        1140

* Palmyra horse or 'Madal' is a torture expressive of the burning passion of the lover to the beloved. The lover's body is laid on a rough pricking palmyra bed and he is carried along the street with songs of love pangs. The parents of the lovers first reproach them and then consent to their marriage.