நெஞ்சொடுபுலத்தல் - Chiding the heart

 


அவர்நெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே
நீஎமக்கு ஆகா தது.
You see, his heart is his alone;
Why not my heart be all my own?        1291

உறாஅ தவர்கண்ட கண்ணும் அவரைச்
செறாஅரெனச் சேறிஎன் நெஞ்சு.
O heart, you see how he slights me
Yet you clasp him as if friendly.        1292

கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ நெஞ்சேநீ
பெட்டாங்கு அவர்பின் செலல்.
You follow him at will. Is it
"The fallen have no friends" my heart?        1293

இனிஅன்ன நின்னோடு சூழ்வார்யார் நெஞ்சே
துனிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று.
You won't sulk first and then submit
Who will then consult you, my heart?        1294

பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின்பிரிவு அஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்தென் நெஞ்சு.
Frets to gain and fears loss in gain
O my heart suffers ceaseless pain.        1295

தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னைத்
தினிய இருந்ததுஎன் நெஞ்சு.
My itching mind eats me anon
As I muse on him all alone.        1296

நாணும் மறந்தேன் அவர்மறக் கல்லாஎன்
மாணா மடநெஞ்சிற் பட்டு.
forget shame but not his thought
In mean foolish mind I'm caught.        1297

எள்ளின் இளிவாம்என்று எண்ணி அவர்திறம்
உள்ளும் உயிர்க்காதல் நெஞ்சு.
My heart living in love of him
Hails his glory ignoring blame.        1298

துன்பத்திற்கு யாரே துணையாவார் தாமுடைய
நெஞ்சம் துணையல் வழி.
Who support a man in grief
If lover's heart denies relief?        1299

தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய
நெஞ்சம் தமரல் வழி.
Why wonder if strangers disown
When one's own heart is not his own?        1300