புலவி - Bouderic

 


புல்லா திராஅப் புலத்தை அவர்உறும்
அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது.
Feign sulk; embrace him not so that
We can see his distress a bit.        1301

உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள விடல்.
Sulking is the salt of love; but
Too much of it spoils the taste.        1302

அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா விடல்.
To leave the sulker unembraced
Is to grieve the one sorely grieved.        1303

ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று.
To comfort not lady in pout
Is to cut the fading plant at root.        1304

நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புலத்தகை
பூஅன்ன கண்ணா ரகத்து.
Pouting of flower-eyed has
To pure good mates a lovely grace.        1305

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று.
Love devoid of frowns and pets
Misses its ripe and unripe fruits.        1306

ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
நீடுவது தன்றுகொல் என்று.
"Will union take place soon or late?"
In lover's pout this leaves a doubt.        1307

நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென்று அஃதறியும்
காதலர் இல்லா வழி.
What's the good of grieving lament
When concious lover is not present?        1308

நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும்
வீழுநர் கண்ணே இனிது.
Water delights in a shady grove
And sulking in souls of psychic love.        1309

ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என்நெஞ்சம்
கூடுவேம் என்பது அவா.
My heart athirst would still unite
With her who me in sulking left!        1310