தகையணங்குறுத்தல் - Beauty's dart

 


அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
மாதர்கொல் மாலும்என் நெஞ்சு.
Is it an angel? A fair peacock
Or jewelled belle? To my mind a shock!        1081

நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்னது உடைத்து.
The counter glances of this belle
Are armied dart of the Love-Angel.        1082

பண்டறியேன் கூறறென் பதனை இனியறிந்தேன்
பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு.
Not known before - I spy Demise
In woman's guise with battling eyes.        1083

கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
பேதைக்கு அமர்த்தன கண்.
This artless dame has darting eyes
That drink the life of men who gaze.        1084

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கம்இம் மூன்றும் உடைத்து.
Is it death, eye or doe? All three
In winsome woman's look I see.        1085

கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்
செய்யல மன்இவள் கண்.
If cruel brows unbent, would screen
Her eyes won't cause me trembling pain.        1086

கடாஅக் களிற்றின்மேல் கட்படாம் மாதர்
படாஅ முலைமேல் துகில்.
Vest on the buxom breast of her
Looks like rutting tusker's eye-cover.        1087

ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
நண்ணாரும் உட்கும்என் பீடு.
Ah these fair brows shatter my might
Feared by foemen yet to meet.        1088

பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்கு
அணிஎவனோ ஏதில தந்து.
Which jewel can add to her beauty
With fawn-like looks and modesty?        1089

உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.
To the drunk alone is wine delight
Nothing delights like love at sight.        1090