நலம் புனைந்துரைத்தல் - Beauty extolled

 


நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள்.
Soft blessed anicha flower, hail
On whom I dote is softer still.        1111

மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள்கண்
பலர்காணும் பூவொக்கும் என்று.
You can't liken flowers by many eyed,
To her bright eyes, O mind dismayed.        1112

முறிமேனி முத்தம் முறுவல் வெறிநாற்றம்
வேலுண்கண் வேய்த்தோ ளவட்கு.
The bamboo-shouldered has pearl-like smiles
Fragrant breath and lance-like eyes.        1113

காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன்நோக்கும்
மாணிழை கண்ணொவ்வேம் என்று.
Lily droops down to ground and says
I can't equal the jewelled-one's eyes.        1114

அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு
நல்ல படாஅ பறை.
Anicha flower with stem she wears
To her breaking waist sad-drum-blares!        1115

மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
பதியின் கலங்கிய மீன்.
Stars are confused to know which is
The moon and which is woman's face.        1116

அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப் போல
மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து.
Are there spots on the lady's face
Just as in moon that changes phase?        1117

மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி.
Like my lady's face if you shine
All my love to you; hail O moon!        1118

மலர்ன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி யாயின்
பலர்காணத் தோன்றல் மதி.
Like the face of my flower-eyed one
If you look, then shine alone O moon!        1119

அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்.
The soft flower and the swan's down are
Like nettles to the feet of the fair.        1120