இரவு - Asking

 


இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்
அவர்பழி தம்பழி யன்று.
Demand from those who can supply
Default is theirs when they deny.        1051

இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை
துன்பம் உறாஅ வரின்.
Even demand becomes a joy
When the things comes without annoy.        1052

கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் முன்நின்று
இரப்புமோ ரேஎர் உடைத்து.
Request has charm form open hearts
Who know the duty on their part.        1053

இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு.
Like giving even asking seems
From those who hide not even in dreams.        1054

கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையால் கண்ணின்று
இரப்பவர் மேற்கொள் வது.
The needy demand for help because
The world has men who don't refuse.        1055

கரப்பிடும்பை இல்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும்.
The pain of poverty shall die
Before the free who don't deny.        1056

இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம்
உள்ளுள் உடைப்பது உடைத்து.
When givers without scorn impart
A thrill of delight fills the heart.        1057

இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம்
மரப்பாவை சென்றுவந் தற்று.
This grand cool world shall move to and fro
Sans Askers like a puppet show.        1058

ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள்
மேவார் இலாஅக் கடை.
Where stands the glory of givers
Without obligation seekers?        1059

இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்புஇடும்பை
தானேயும் சாலும் கரி.
The needy should not scowl at "No"
His need anothers' need must show.        1060

* Saint valluvar talks of two kinds of Asking:-
(1) Asking help for public causes or enterprises.
(2) Begging when one is able to work and this is condemned.