வாழ்க்கைத் துணைநலம் - The worth of a wife

 
மனைத்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை
A good housewife befits the house,
Spending with thrift the mate's resource.         51

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்
Bright is home when wife is chaste.
If not all greatness is but waste.         52

இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால்; உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை
What is rare when wife is good.
What can be there when she is bad?         53

பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மையுண் டாகப் பெறின்
What greater fortune is for men
Than a constant chaste woman?         54

தெய்வந் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை
Her spouse before God who adores,
Is like rain that at request pours.         55

தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தசைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்
The good wife guards herself from blame,
She tends her spouse and brings him fame.         56

சிறைகாக்குங் காப்புஎவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்குங் காப்பே தலை
Of what avail are watch and ward?
Their purity is women's guard.         57

பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு
Women who win their husbands' heart
Shall flourish where the gods resort.         58

புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வவார்முன்
ஏறுபோல் பீடு நடை
A cuckold has not the lion-like gait
Before his detractors aright.         59

மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றுஅதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு
An honest wife is home's delight
And children good are jewels abright.         60