மக்கட்பேறு - The wealth of children

 
பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பேறு அல்ல பிற
The world no higher bliss bestows
Than children virtuous and wise.         61

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்
No evil comes and no blemish;
Noble sons bring all we wish.         62

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தம்தம் வினையான் வரும்
Children are one's wealth indeed
Their wealth is measured by their deed.         63

அமிர்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ்
The food is more than nectar sweet
In which one's children hands insert.         64

மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு
Children's touch delights the body
Sweet to ears are their words lovely.         65

குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர்
The flute and lute are sweet they say
Deaf to baby's babble's lay!         66

தந்தை மகற்குஆற்றும் நன்றி அவையத்து
முந்தி யிருப்பச் செயல்
A father's duty to his son is
To seat him in front of the wise.         67

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது
With joy the hearts of parents swell
To see their children themselves excel.         68

ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்
The mother, hearing her son's merit
Delights more than when she begot.         69

மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்னோற்றான் கொல்எனுஞ் சொல்
The son to sire this word is debt
"What penance such a son begot!"         70