பொருள் செயல்வகை - Way of making wealth

 


பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
பொருளல்லது இல்லை பொருள்.
Naught exists that can, save wealth
Make the worthless as men of worth.        751

இல்லாரை எல்லோரும் எள்ளுவர் செல்வரை
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு.
The have-nothing poor all despise
The men of wealth all raise and praise.        752

பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய தேயத்துச் சென்று.
Waneless wealth is light that goes
To every land and gloom removes.        753

அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
தீதின்றி வந்த பொருள்.
The blameless wealth from fairest means
Brings good virtue and also bliss.        754

அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்
புல்லார் புரள விடல்.
Riches devoid of love and grace
Off with it; it is disgrace!        755

உறுபொருளும் உல்கு பொருளும்தன் ஒன்னார்த்
தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்.
Escheats, derelicts; spoils of war
Taxes duties are king's treasure.        756

அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்
செல்வச் செவிலியால் உண்டு
Grace the child of love is nourished
By the wet-nurse of wealth cherished.        757

குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்று
உண்டாகச் செய்வான் வினை.
Treasures in hand fulfil all things
Like hill-tuskers the wars of kings.        758

செய்க பொருளை செறுநர் செருக்கறுக்கும்
எஃகதனிற் கூரியது இல்
Make wealth; there is no sharper steel
The insolence of foes to quell.        759

ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண்பொருள்
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு        
They have joy and virtue at hand
Who acquire treasures abundant.        760