வரைவின் மகளிர் - Wanton women

 


அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்
இன்சொல் இழுக்குத் தரும்.
For gold, not love their tongue cajoles
Men are ruined by bangled belles.        911

பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்
நயன்தூக்கி நள்ளா விடல்.       
Avoid ill-natured whores who feign
Love only for their selfish gain.        912

பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்
ஏதில் பிணந்தழீஇ யற்று.
The false embrace of whores is like
That of a damned corpse in the dark.        913

பொருட்பொருளார் புன்னலம் தோயார் அருட்பொருள்
ஆயும் அறிவி னவர்.
The wise who seek the wealth of grace
Look not for harlots' low embrace.        914

பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார் மதிநலத்தின்
மாண்ட அறிவி னவர்.
The lofty wise will never covet
The open charms of a vile harlot.        915

தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப்
புன்னலம் பாரிப்பார் தோள்.
Those who guard their worthy fame
Shun the wanton's vaunting charm.        916

நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிறநெஞ்சிற்
பேணிப் புணர்பவர் தோள்.
Hollow hearts alone desire
The arms of whores with hearts elsewere.        917

ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கென்ப
மாய மகளிர் முயக்கு.
Senseless fools are lured away
By arms of sirens who lead astray.        918

வரைவிலா மாணிழையார் மென்றோள் புரையிலாப்
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு.
The soft jewelled arms of whores are hell
Into which the degraded fall.        919

இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு.
Double-minded whores, wine and dice
Are lures of those whom fortune flies.        920