மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் - Walk with kings

 


அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க
இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார்.
Move with hostile kings as with fire
Not coming close nor going far.        691

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரால்
மன்னிய ஆக்கம் தரும்.
Crave not for things which kings desire
This brings thee their fruitful favour.        692

போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்தபின்
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது.
Guard thyself from petty excess
Suspected least, there's no redress.        693

செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல்
ஆன்ற பெரியா ரகத்து.
Whisper not; nor smile exchange
Amidst august men's assemblage.        694

எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் றப்பொருளை
விட்டக்கால் கேட்க மறை.
Hear not, ask not the king's secret
Hear only when he lets it out.        695

குறிப்பறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பில்
வேண்டுப வேட்பச் சொலல்.
Discern his mood and time and tell
No dislikes but what king likes well.        696

வேட்பன சொல்லி வினையில எஞ்ஞான்றும்
கேட்பினும் சொல்லா விடல்.
Tell pleasing things; and never tell
Even if pressed what is futile.        697

இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற
ஒளியோடு ஒழுகப் படும்.
As young and kinsman do not slight;
Look with awe king's light and might.        698

கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார்
துளக்கற்ற காட்சி யவர்.
The clear-visioned do nothing base
Deeming they have the monarch's grace.        699

பழையம் எனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும்
கெழுதகைமை கேடு தரும்.
Worthless acts based on friendship old
Shall spell ruin and woe untold.        700