வாய்மை - Veracity

 


வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
தீமை இலாத சொலல்
If "What is truth"? the question be,
It is to speak out evil-free.        291

பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின்.
E'en falsehood may for truth suffice,
When good it brings removing vice.        292

தன்னெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும்.
Let not a man knowingly lie;
Conscience will scorch and make him sigh.        293

உள்ளத்தால் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்.
He lives in loving hearts of all
Who serves the Truth serene in soul.        294

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானஞ்செய் வாரின் தலை.
To speak the truth from heart sincere
Is more than giving and living austere.        295

பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமும் தரும்.
Not to lie brings all the praise
All virtues from Truth arise.        296

பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று.
Lie not lie not. Naught else you need
All virtues are in Truth indeed.        297

புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை
வாய்மையால் காணப் படும்.
Water makes you pure outward
Truth renders you pure inward.        298

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு.
All lights are not lights for the wise;
Truth light is light bright like sun-light        299

யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்தொன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற.
Of all the things we here have seen
Nothing surpasses Truth serene !        300