பொச்சாவாமை - Unforgetfulness

 


இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு.
Worse than wrath in excess is
Forgetfulness in joy-excess.        531

பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை
நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு.
Negligence kills renown just as
Ceaseless want wisdom destroys.        532

பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அதுவுலகத்து
எப்பால்நூ லோர்க்கும் துணிவு.
Forgetful nature fails of fame
All schools of thinkers say the same.        533

அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை ஆங்கில்லை
பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு.
The fearful find no fortress here
The forgetful find good never.        534

முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை
பின்னூறு இரங்கி விடும்.
Failing foresight the guardless man
Shall rue his folly later on.        535

இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
வாயின் அதுவொப்பது இல்.
Forget none; watch with wakeful care
Miss none; the gain is sans compare.        536

அரியஎன்று ஆகாத இல்லைபொச் சாவாக்
கருவியால் போற்றிச் செயின்.
With cautious care pursue a thing
Impossible there is nothing.        537

புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டும் செய்யாது
இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல்.
Do what the wise commend as worth
If not, for seven births no mirth.        538

இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து.
When joy deludes, their fate recall
Whom negligence has made to fall.        539

உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான்
உள்ளியது உள்ளப் பெறின்.
Easy it is a thing to get
When the mind on it is set.        540