மெய்யுணர்தல் - Truth consciousnessபொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்று உணரும்

மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு.

That error entails ignoble birth

Which deems vain things as things of worth.        351


இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி

மாசறு காட்சி யவர்க்கு

Men of spotless pure insight

Enjoy delight devoid of night.        352


ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின்

வானம் நணிய துடைத்து

To doubtless minds whose heart is clear

More than earth heaven is near.        353


ஐயுணர்வு எய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே

மெய்யுணர்வு இல்லா தவர்க்கு.

Knowledge of five senses is vain

Without knowing the Truth within.        354


எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு.

Knowledge is Truth of things to find

In every case of every kind.        355


கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்

மற்றீண்டு வாரா நெறி

Who learn and here the Truth discern

Enter the path of non-return.        356


ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையாப்

பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு.

One-minded sage sees inner-truth

He is free from thoughts of rebirth.        357


பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும்

செம்பொருள் காண்பது அறிவு.

It is knowledge to know Self-Truth

And remove the folly of birth.        358


சார்புணர்ந்து சார்பு கெடஒழுகின் மற்றழித்துச்

சார்தரா சார்தரு நோய்.

Know the Refuge; off with bondage

Be free from ills of thraldom, O sage.        359


காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன்

நாமம் கெடக்கெடும் நோய்

Woes expire when lust, wrath, folly

Expire even to name, fully.        360