தெரிந்து தெளிதல் - Testing of men for confidence

 


அறம்பொருள் இன்பம் உயிரெச்சம் நான்கின்
திறந்தெரிந்து தேறப் படும்
Pleasure, gold, fear of life Virtue-
Test by these four and trust the true.        501

குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும்
நாணுடையான் கட்டே தெளிவு
Spotless name of noble birth
Shamed of stain-that choice is worth.        502

அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால்
இன்மை அரிதே வெளிறு
Though deep scholars of stainless sense
Rare is freedom from ignorance.        503

குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்
Good and evil in man weigh well
Judge him by virtues which prevail.        504

பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல்
By the touchstone of deeds is seen
If any one is great or mean.        505

அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணார் பழி
Choose not those men without kinsmen
Without affine or shame of sin.        506

காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை யெல்லாம் தரும்
On favour leaning fools you choose;
Folly in all its forms ensues.        507

தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும்
To trust an untried stranger brings
Endless troubles on all our kins.        508

தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள்
Trust not without testing and then
Find proper work for trusted men.        509

தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும்.
Trust without test; The trusted doubt;
Both entail troubles in and out.        510