தெரிந்து வினையாடல் - Testing and entrusting

 


நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த
தன்மையான் ஆளப் படும்.
Employ the wise who will discern
The good and bad and do good turn.        511

வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை
Let him act who resource swells;
Fosters wealth and prevents ills.        512

அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்
நன்குடையான் கட்டே தெளிவு
Trust him in whom these four you see:
Love, wit, non-craving, clarity.        513

எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான்
வேறாகும் மாந்தர் பலர்
Though tried and found fit, yet we see
Many differ before duty.        514

அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான்
சிறந்தானென்று ஏவற்பாற் றன்று.
Wise able men with power invest
Not by fondness but by hard test.        515

செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு
எய்த உணர்ந்து செயல்
Discern the agent and the deed
And just in proper time proceed.        516

இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல்.
This work, by this, this man can do
Like this entrust the duty due.        517

வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்குரிய னாகச் செயல்.
His fitness for the duty scan
Leave him to do the best he can.        518

வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே றாக
நினைப்பானை நீங்கும் திரு.
Who do duty for duty's sake
Doubt them; and fortune departs quick.        519

நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு
Worker straight the world is straight
The king must look to this aright.        520