இனியவை கூறல் - Sweet words

 
இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாஞ்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்
The words of Seers are lovely sweet
Merciful and free from deceit.         91

அகனமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
இன்சொல் னாகப் பெறின்
Sweet words from smiling lips dispense
More joys than heart's beneficence.         92

முகத்தான் அமர்ந்துஇனிது நோக்கி அகத்தானாம்
இன்சொ லினதே அறம்
Calm face, sweet look, kind words from heart
Such is the gracious virtue's part.         93

துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு
Whose loving words delight each one
The woe of want from them is gone.         94

பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற
To be humble and sweet words speak
No other jewel do wise men seek.         95

அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்
His sins vanish, his virtues grow
Whose fruitful words with sweetness flow.         96

நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்
The fruitful courteous kindly words
Lead to goodness and graceful deeds.         97

சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பந் தரும்
Kind words free from meanness delight
This life on earth and life the next.         98

இன் சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது
Who sees the sweets of sweetness here
To use harsh words how can he dare?         99

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனியிருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று
Leaving ripe fruits the raw he eats
Who speaks harsh words when sweet word suits.         100