சான்றாண்மை - Sublimity

 


கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன்அறிந்து
சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு.
All goodness is duty to them
Who are dutiful and sublime.        981

குணநலம் சான்றோர் நலனே பிறநலம்
எந்நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.
Good in the great is character
Than that there is nothing better.        982

அன்புநாண் ஓப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு
ஐந்துசால்பு ஊன்றிய தூண்.
Love, truth, regard, modesty, grace
These five are virtue's resting place.        983

கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை
சொல்லா நலத்தது சால்பு.
Not to kill is penance pure
Not to slander virtue sure.        984

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்றோர்
மாற்றாரை மாற்றும் படை.
Humility is valour's strength
A force that averts foes at length.        985

சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனில் தோல்வி
துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்.
To bear repulse e'en from the mean
Is the touch-stone of worthy men.        986

இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால்
என்ன பயத்ததோ சால்பு.
Of perfection what is the gain
If it returns not joy for pain?        987

இன்மை ஒருவற்கு இளிவன்று சால்புஎன்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.
No shame there is in poverty
To one strong in good quality.        988

ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்கு
ஆழி எனப்படு வார்.
Aeons may change but not the seer
Who is a sea of virtue pure.        989

சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலம்தான்
தாங்காது மன்னோ பொறை.
The world will not more bear its weight
If from high virtue fall the great.        990