நாணுடைமை - Sensitiveness to shame

 


கருமத்தால் நாணுதல் நாணுத்; திருநுதல்
நல்லவர் நாணுப் பிற.
To shrink from evil deed is shame
The rest is blush of fair-faced dame.        1011

ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு.
Food, dress and such are one for all
Modesty marks the higher soul.        1012

ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாண்என்னும்
நன்மை குறித்தது சால்பு.
All lives have their lodge in flesh
Perfection has its home in blush.        1013

அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல்
பிணிஅன்றோ பீடு நடை.
Shame is the jewel of dignity
Shameless swagger is vanity.        1014

பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு
உறைபதி என்னும் உலகு.
In them resides the sense of shame
Who blush for their and other's blame.        1015

நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம்
பேணலர் மேலா யவர்.
The great refuse the wonder-world
Without modesty's hedge and shield.        1016

நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால்
நாண்துறவார் நாண்ஆள் பவர்.
For shame their life the shame-sensed give
Loss of shame they won't outlive.        1017

பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்
அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து.
Virtue is much ashamed of him
Who shameless does what others shame.        1018

குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும்
நாணின்மை நின்றக் கடை.
Lapse in manners injures the race
Want of shame harms every good grace.        1019

நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை
நாணால் உயிர்மருட்டி யற்று.
Movements of the shameless in heart
Are string-led puppet show in fact.        1020