அடக்கமுடைமை - Self-control

 அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்: அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும்
Self-rule leads to realms of gods
Indulgence leads to gloomy hades.         121

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு
No gains with self-control measure
Guard with care this great treasure.         122

செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து
ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்
Knowing wisdom who lives controlled
Name and fame seek him untold.         123

நிலையில் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது
Firmly fixed in self serene
The sage looks grander than mountain.         124

எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வந் தகைத்து.
Humility is good for all
To the rich it adds a wealth special.         125

ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.
Who senses five like tortoise hold
Their joy prolongs to births sevenfold.         126

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு
Rein the tongue if nothing else
Or slips of tongue bring all the woes.         127

ஒன்றானும் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
நன்றாகா தாகி விடும்
Even a single evil word
Will turn all good results to bad.         128

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினாற் சுட்ட வடு
The fire-burnt wounds do find a cure
Tongue-burnt wound rests a running sore.         129

கதங்காத்து கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து
Virtue seeks and peeps to see
Self-controlled savant anger free.         130