உட்பகை - Secret foe

 


நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும்
இன்னாவாம் இன்னா செயின்.
Traitorous kinsmen will make you sad
As water and shade do harm when bad.        881

வாள்போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு.
You need not sword-like kinsmen fear
Fear foes who feign as kinsmen dear.        882

உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவுஇடத்து
மட்பகையின் மாணத் தெறும்.
The secret foe in days evil
Will cut you, beware, like potters' steel.        883

மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
ஏதம் பலவுந் தரும்.
The evil-minded foe within
Foments trouble, spoils kinsmen!        884

உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான்
ஏதம் பலவுந் தரும்.
A traitor among kinsmen will
Bring life-endangering evil.        885

ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது.
Discord in kings' circle entails
Life-destroying deadly evils.        886

செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும் கூடாதே
உட்பகை உற்ற குடி.
A house hiding hostiles in core
Just seems on like the lid in jar.        887

அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும் உரம்பொருது
உட்பகை உற்ற குடி.
By secret spite the house wears out
Like gold crumbling by file's contact.        888

எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாம் கேடு.
Ruin lurks in enmity
As slit in sesame though it be.        889

உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
பாம்போடு உடனுறைந் தற்று.
Dwell with traitors that hate in heart
Is dwelling with snake in selfsame hut.        890