துறவு - Renunciation

 


யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் இலன்
From what from what a man is free
From that, from that his torments flee.        341

வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின்
ஈண்டுஇயற் பால பல
Give up all to gain the True
And endless joys shall hence seek you.        342

அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு
Curb the senses five and renounce
The craving desires all at once.        343

இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன்று இன்மை உடைமை
மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து.
To have nothing is law of vows
Having the least deludes and snares.        344

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை
Why add to bonds while this body
Is too much for saints to be birth-free.        345

யான்எனது என்னும் செருக்குஅறுப்பான் வானோர்க்கு
உயர்ந்த உலகம் புகும்
Who curbs the pride of I and mine
Gets a world rare for gods to gain.        346

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு
Grief clings on and on to those
Who cling to bonds without release.        347

தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றை யவர்
Who renounce all are free from care
Others suffer delusive snare.        348

பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
நிலையாமை காணப் படும்
Bondage cut off, rebirth is off
The world then seems instable stuff.        349

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு
Bind Thyself to the unbound one
That binding breaks all bonds anon.        350