புகழ் - Renown

 


ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு
They gather fame who freely give
The greatest gain for all that live.        231

உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று
ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ்
The glory of the alms-giver
Is praised aloud as popular.        232

ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால்
பொன்றாது நிற்பதொன்று இல்
Nothing else lasts on earth for e'er
Saving high fame of the giver!        233

நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின் புலவரைப்
போற்றாது புத்தேள் உலகு
From hailing gods heavens will cease
To hail the men of lasting praise        234

நத்தம்போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லால் அரிது
Fame in fall and life in death
Are rare but for the soulful worth.        235

தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று
Be born with fame if birth you want
If not of birth you must not vaunt.        236

புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவது எவன்.
Why grieve at those who blame the shame
Of those who cannot live in fame?        237

வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும்
எச்சம் பெறா விடின்
To men on earth it is a shame
Not to beget the child of fame.        238

வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம்
The land will shrink in yield if men
O'erburden it without renown.        239

வசைஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய
வாழ்வாரே வாழா தவர்
They live who live without blemish
The blameful ones do not flourish.        240