வினைத்துய்மை - Purity of actionதுணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம்

வேண்டிய எல்லாம் தரும்.
Friendship brings gain; but action pure
Does every good thing we desire.        651

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை.
Eschew always acts that do not
Bring good nor glory on their part.        652

ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை
ஆஅதும் என்னு மவர்.
Those in the world desire for fame
Should shun the deed that dims their name.        653

இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்.
Though perils press the faultless wise
Shun deeds of mean, shameful device.        654

எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
மற்றன்ன செய்யாமை நன்று.
Do not wrong act and grieve, "Alas"
If done, do not repeat it twice.        655

ஈன்றான் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை.
Though she who begot thee hungers
Shun acts denounced by ancient seers.        656

பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை.
Pinching poverty of the wise
Is more than wealth hoarded by Vice.        657

கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்.
Those who dare a forbidden deed
Suffer troubles though they succeed.        658

அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.
Gains from weeping, weeping go
Though lost, from good deeds blessings flow.        659

சலத்தால் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமட்
கலத்துள்நீர் பெய்திரீஇ யற்று
The wealth gathered in guilty ways
Is water poured in wet clay vase.        660