குடிசெயல்வகை - Promoting family welfare

 


கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையின் பீடுடையது இல்.
No greatness is grander like
Saying "I shall work without slack".        1021

ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின்
நீள்வினையால் நீளும் குடி.
These two exalt a noble home
Ardent effort and ripe wisdom.        1022

குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்.
When one resolves to raise his race
Loin girt up God leads his ways.        1023

சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத்
தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.
Who raise their races with ceaseless pain
No need for plan; their ends will gain.        1024

குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு.
Who keeps his house without a blame
People around, his kinship claim.        1025

நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.
Who raise their race which gave them birth
Are deemed as men of manly worth.        1026

அமரகத்து வன்கண்ணார் போலத் தமரகத்தும்
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை.
Like dauntless heroes in battle field
The home-burden rests on the bold.        1027

குடிசெய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடிசெய்து
மானம் கருதக் கெடும்.
No season have they who raise their race
Sloth and pride will honour efface.        1028

இடும்பைக்கே கொள்கலங் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு.
Is not his frame a vase for woes
Who from mishaps shields his house?        1029

இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
நல்லாள் இலாத குடி.
A house will fall by a mishap
With no good man to prop it up.         1030