கடவுள் வாழ்த்து - The Praise of Godஅகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு
'A' leads letters; the Ancient Lord
Leads and lords the entire world.         1

கற்றதனா லாய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்
That lore is vain which does not fall
At His good feet who knoweth all.         2

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்
Long they live on earth who gain
The feet of God in florid brain.         3

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலர்ன்அடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல
Who hold His feet who likes nor loathes
Are free from woes of human births.         4

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு
God's praise who tell, are free from right
And wrong, the twins of dreaming night.         5

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்
They prosper long who walk His way
Who has the senses signed away.         6

தனக்குஉவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க்கு கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது
His feet, whose likeness none can find,
Alone can ease the anxious mind.         7

அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது
Who swims the sea of vice is he
Who clasps the feet of Virtue's sea.         8

கோளில் பொறியில் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.
Like senses stale that head is vain
Which bows not to Eight-Virtued Divine.         9

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்
The sea of births they alone swim
Who clench His feet and cleave to Him.        10