அறன்வலியுறுத்தல் - The power of virtue

 
சிறப்புஈனும்; செல்வமும் ஈனும்; அறத்தினுஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு
From virtue weal and wealth outflow;
What greater good can mankind know?         31

அறத்தின் ஊங்கு ஆக்கமும் இல்லை; அதனை
மறத்தலின் ஊங்குஇல்லை கேடு
Virtue enhances joy and gain;
Forsaking it is fall and pain.         32

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வா யெல்லாஞ் செயல்
Perform good deeds as much you can
Always and everywhere, o man!         33

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்; அனைத்துஅறன்;
ஆகுல நீர பிற
In spotless mind virtue is found
And not in show and swelling sound.         34

அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம்
Four ills eschew and virtue reach,
Lust, anger, envy, evil-speech.         35

அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை
Do good enow; defer it not
A deathless aid in death if sought.         36

அறத்தாறு இதுஎன வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை
Litter-bearer and rider say
Without a word, the fortune's way.         37

வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்குங் கல்
Like stones that block rebirth and pain
Are doing good and good again.         38

அறத்தான் வருவதே இன்பம்:மற் றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல
Weal flows only from virtue done
The rest is rue and renown gone.         39

செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி.
Worthy act is virtue done
Vice is what we ought to shun.         40