சொல்வன்மை - Power of speech

 


நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.
The goodness called goodness of speech
Is goodness which nothing can reach.        641

ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலால்
காத்தோம்பல் சொல்லின்கண் சோர்வு.
Since gain or ruin speeches bring
Guard against the slips of tongue.        642

கேட்டார்ப் பிணிக்குந் தகையவாய்க் கோளாரும்
வேட்ப மொழிவதாஞ் சொல்.
A speech is speech that holds ears
And attracts ev'n those that are averse.        643

திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனினூஉங்கு இல்.
Weigh thy words and speak; because
No wealth or virtue words surpass.        644

சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து
Speak out thy world so that no word
Can win it and say untoward.        645

வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.
Spotless men speak what is sweet
And grasp in others what is meet.        646

சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.
No foe defies the speaker clear
Flawless, puissant, and free from fear.        647

விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்.
The world will quickly carry out
The words of counsellors astute.        648

பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற
சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்.
They overspeak who do not seek
A few and flawless words to speak.        649

இணரூழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது
உணர விரித்துரையா தார்.
Who can't express what they have learnt
Are bunch of flowers not fragrant.        650