அறிவுடைமை - The possession of knowledge

 


அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும்
உள்ளழிக்க லாகா அரண்.
Wisdom's weapon wards off all woes
It is a fort defying foes.        421

சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொரீஇ
நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு.
Wisdom checks the straying senses
Expels evils, impels goodness.        422

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு.
To grasp the Truth from everywhere
From everyone is wisdom fair.        423

எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித் தான் பிறர்வாய்
நுண்பொருள் காண்பது அறிவு.
Speaking out thoughts in clear trends
Wisdom subtle sense comprehends.        424

உலகம் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலும்
கூம்பலும் இல்ல தறிவு.
The wise-world the wise befriend
They bloom nor gloom, equal in mind.        425

எவ்வ துறைவது உலகம் உலகத்தோடு
அவ்வ துறைவது அறிவு.
As moves the world so move the wise
In tune with changing times and ways.        426

அறிவுடையார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார்
அஃதறி கல்லா தவர்.
The wise foresee what is to come
The unwise lack in that wisdom.        427

அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் தொழில்.
Fear the frightful and act wisely
Not to fear the frightful's folly.        428

எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை
அதிர வருவதோர் நோய்.
No frightful evil shocks the wise
Who guard themselves against surprise.        429

அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார்
என்னுடைய ரேனும் இலர்.
Who have wisdom they are all full
Whatev'r they own, misfits are nil.        430