புல்லறிவாண்மை - Petty conceit

 


அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
இன்மையா வையாது உலகு.
Want of wisdom is want of wants
Want of aught else the world nev'r counts.        841

அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல் பிறிதுயாதும்
இல்லை பெறுவான் தவம்.
When fool bestows with glee a gift
It comes but by getter's merit.        842

அறிவிலார் தாம்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது.
The self-torments of fools exceed
Ev'n tortures of their foes indeed.        843

வெண்மை எனப்படுவது யாதெனின் ஒண்மை
உடையம்யாம் என்னுஞ் செருக்கு.
Stupidity is vanity
That cries "We have sagacity"        844

கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடற
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும்.
Feigning knowledge that one has not
Leads to doubt ev'n that he has got.        845

அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி.
Fools their nakedness conceal
And yet their glaring faults reveal.        846

அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெருமிறை தானே தனக்கு.
The fool that slights sacred counsels
Upon himself great harm entails.        847

ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர்
போஒம் அளவுமோர் நோய்.
He listens not nor himself knows
Plague is his life until it goes.        848

காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்
கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு.
Sans Self-sight in vain one opens Sight
To the blind who bet their sight as right.        849

உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து
அலகையா வைக்கப் படும்.
To people's "Yes" who proffer "No"
Deemed as ghouls on earth they go.        850