தவம் - Penance

 


உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை
அற்றே தவத்திற் குரு.
Pains endure; pain not beings
This is the type of true penance.        261

தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை
அஃதிலார் மேற்கொள் வது.
Penance is fit for penitents
Not for him who in vain pretends.        262

துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்
மற்றை யவர்கள் தவம
Is it to true penitent's aid,
That others austere path avoid?        263

ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும்
In penance lies the power to save
The friends and foil the foe and knave.        264

வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும்
What they wish as they wish is won
Here hence by men penance is done.        265

தவஞ்செய்வார் தங்கமருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார்
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு
Who do penance achieve their aim
Others desire-rid themselves harm.        266

சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ்
சுடக்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு
Pure and bright gets the gold in fire;
and so the life by pain austere.        267

தன்னுயிர் தான் அறப் பெற்றானை ஏனைய
மன்னுயி ரெல்லாம் தொழும்.
He worship wins from every soul
Who Master is by soul control.        268

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்கு.
They can even defy death
Who get by penance godly strength.        269

இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
சிலர்பலர் நோலா தவர்.
Many are poor and few are rich
For they care not for penance much.        270