பெரியாரைப் பிழையாமை - Offend not the great

 


ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்
போற்றலு ளெல்லாம் தலை.
Not to spite the mighty ones
Safest safeguard to living brings.        891

பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால்
பேரா இடும்பை தரும்.
To walk unmindful of the great
Shall great troubles ceaseless create.        892

கெடல்வேண்டின் கேளாது செய்க அடல்வேண்டின்
ஆற்று பவர்கண் இழுக்கு.
Heed not and do, if ruin you want
Offence against the mighty great.        893

கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு
ஆற்றாதார் இன்னா செயல்
The weak who insult men of might
Death with their own hands invite.        894

யாண்டுச்சென்று யாண்டும் உளராகார் வெந்துப்பின்
வேந்து செறப்பட் டவர்.
Where can they go and thrive where
Pursued by powerful monarch's ire?        895

எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார்
பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார்.
One can escape in fire caught
The great who offends escapes not.        896

வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்
தகைமாண்ட தக்கார் செறின்.
If holy mighty sages frown
Stately gifts and stores who can own?        897

குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு
நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து.
When hill-like sages are held small
The firm on earth lose home and all.        898

ஏந்திய கொள்கையார் சீறின் இடைமுரிந்து
வேந்தனும் வேந்து கெடும்.
Before the holy sage's rage
Ev'n Indra's empire meets damage.        899

இறந்தமைந்த சார்புடைய ரா யினும் உய்யார்
சிறந்தமைந்த சீரார் செறின்.
Even mighty aided men shall quail
If the enraged holy seers will.        900