கள்ளுண்ணாமை - Not drinking liquor

 


உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர் எஞ்ஞான்றும்
கட்காதல் கொண்டொழுகு வார்.
Foes fear not who for toddy craze
The addicts daily their glory lose.        921

உண்ணற்க கள்ளை உணில்உண்க சான்றோரான்
எண்ணப் படவேண்டா தார்.
Drink not liquor; but let them drink
Whom with esteem the wise won't think.        922

ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என்மற்றுச்
சான்றோர் முகத்துக் களி.
The drunkard's joy pains ev'n mother's face
How vile must it look for the wise?        923

நாண்என்னும் நல்லாள் புறம்கொடுக்கும் கள்ளென்னும்
பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு.
Good shame turns back from him ashamed
Who is guilty of wine condemned.        924

கையறியாமை யுடைத்தே பொருள் கொடுத்து
மெய்யறி யாமை கொளல்.
To pay and drink and lose the sense
Is nothing but rank ignorance.        925

துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும்
நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர்.
They take poison who take toddy
And doze ev'n like a dead body.        926

உள்ளொற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும்
கள்ளொற்றிக் கண்சாய் பவர்.
The secret drunkards' senses off
Make the prying public laugh.        927

களித்தறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும்.
Don't say "I'm not a drunkard hard"
The hidden fraud is known abroad.        928

களித்தானைக் காரணம் காட்டுதல் கீழ்நீர்க்
குளித்தானைத் தீத்துரீஇ யற்று.
Can torch search one in water sunk?
Can reason reach the raving drunk?        929

கள்ளுண்ணாப் போழ்தில் களித்தானைக் காணுங்கால்
உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு.
The sober seeing the drunkard's plight
On selves can't they feel same effect?        930